Privacyverklaring Orfeus Zwanger

Orfeus bv, gevestigd aan Lomanstraat 59, 1075 PW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Orfeus bv, Lomanstraat 59, 1075 PW Amsterdam, orfeus@orfeus.nl, 020 575 4660.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Orfeus bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze app. Voor de levering en ondersteuning van deze app registreert Orfeus de volgende persoonsgegevens:

  • IP-adres
  • inlogtijdstip
  • apparaattype
  • betaald (ja/nee)

De verwerking van andere persoonsgegevens die je verstrekt voor registratie en activatie van de app, valt onder verantwoordelijkheid van de verloskundigenpraktijk waarvan je cliënt bent. Ook de verwerking van de dossiergegevens, waar gebruiker via deze app toegang tot krijgt, is een verantwoordelijkheid van de verloskundigenpraktijk. Voor meer informatie adviseren wij contact op te nemen met je verloskundigenpraktijk.

De betaling voor het gebruik van de app is uitbesteed aan betaaldienst Mollie bv. Orfeus is hier geen partij in en stuurt of ontvangt ook geen persoonsgegevens in dit kader. Mollie is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Mollie valt onder het financieel toezicht en heeft haar gegevensverwerking gemeld bij de toezichthouder. Voor meer informatie adviseren wij contact op te nemen met Mollie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Orfeus bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Om het veilig gebruik van de app mogelijk te maken en misbruik te voorkomen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Orfeus bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Orfeus bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat Orfeus de hierboven beschreven gegevens alleen bewaart gedurende de looptijd van het gebruik van deze app.

Delen van persoonsgegevens met derden

Orfeus bv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Orfeus bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Orfeus gebruikt voor de app alleen functionele cookies. Dit is nodig voor de login functie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Orfeus bv. Dit betekent wel dat je geen gebruik meer kunt maken van de app.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar orfeus@orfeus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Orfeus bv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Orfeus bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Orfeus is NEN7510-gecertificeerd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via orfeus@orfeus.nl